TARHAN Ailesinin Soy Ağacı

Tarhan’ın gündeme getirdiği vicdani zekâ değerleri ölçek oldu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Mesnevi Terapi kitabında sunduğu “vicdani zekâ değerleri” çalışması, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (The Journal of Islamic Civilization Studies)’nde vicdani zekâ ölçeği olarak yer aldı. Vicdani zekâ ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması isimli makalede 5 yazarlı makalede, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sık sık atıflar yapılarak, vicdâni zekânın 7 faktörlü yapısı ortaya koyuluyor.

Tarhan’ın gündeme getirdiği vicdani zekâ değerleri ölçek olduProf. Dr. Nevzat Tarhan, Timaş Yayınlarından okuyucusuyla buluşan Mesnevi Terapi kitabında ele aldığı Vicdani Zekâ Değerleri çalışması vicdani zekâ ölçeği olarak hazırlandı.

Çalışma İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (The Journal of Islamic Civilization Studies)’nde vicdani zekâ ölçeği başlığıyla yer aldı.Tarhan’ın gündeme getirdiği vicdani zekâ değerleri ölçek oldu 2Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitabında vicdani zekâ değerlerini;

- İç sesi dinleyebilmek
- İç-dış sorumluluk
- Hesap verebilirlik
- Yaratıcı güce karşı sorumluluk
- Etik değerlere sahip olmak
- Ahlaki akıl yürütmeyi kullanmak
- Bilgelik
- Alçak gönüllülük
- Dürüstlük ve ilkelilik

Şeklinde ifade etmişti.

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi’nin 2’inci cildi, 3’üncü sayısında yer alan, Ümit Aktı, Ceren Giderler, Cengiz Duran, Sema Behdioğlu, Dursun Boz’un kaleme aldığı makalede ‘Vicdani zekâ ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması’ yapılıyor.

Makalenin önsözünde;

“İnsan tarih boyunca dünyaya hâkim olmak konusunda yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada, temelde insanı özünde vicdanını tanımlayıp, vicdani zekâsını ölçümleyecek geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirilmesinde ilgili literatür uzman ekip çalışanlarınca incelenerek 84 ifadeden oluşan madde havuzu oluşturulmuştur. İlk olarak 446 kişiden oluşan örneklem üzerinden açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktörlerde madde yükleri düşük olan 52 ifade çıkarılarak taslak ölçek 32 madde ile oluşturulmuştur. 32 maddeden oluşturulan taslak ölçek Kütahya ilinde yaşamakta olan değişik demografik özelliklere sahip 1546 kişiye 5’li likert tipinde anket olarak uygulanmıştır. Elde edilen bulgularla Vicdani Zekânın 7 faktörlü yapısının; “1. Etik Değerler”, “2. Ahlâki Duyarlılık”, “3. Yaratıcıya Karşı Sorumluluk”, “4. Merhamet”, “5. Bilinçli Farkındalık”, “6. Toplumsal Duyarlılık” ve “7. Bilgelik” olarak adlandırılması uygun görülmüştür. Açımlayıcı Faktör Analizi’nden sonra Doğrulayıcı Faktör Analizi Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilen ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,851 olarak tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğe ait toplam varyansın 0,5814’ünü açıklarken saptanan yedi alt faktörün yük değerlerinin 0,45 ile 0,86 arasında değiştiği tespit edilmiştir.” İfadelerine yer veriliyor.

Makalede Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a sık sık atıf yapılıyor.

Okunma : 5544

ÜHA

 

İlgili

02 Eylül 2020
"Kişisel Haberler" içerisinde
31 Temmuz 2018
"Kişisel Haberler" içerisinde

Haberler

Foto Galeri